Pirkimo taisyklės

TAISYKLĖS

Prekių pirkimo - pardavimo internetinėje parduotuvėje fitsport.lt taisyklės

1. Sąvokos

1.1. Pardavėjas - Lietuvos Respublikos VÄ® „Registrų centras", Juridinių asmenų registro Kauno filiale įregistruotas juridinis asmuo UAB „Aivaro sportas“, juridinio asmens kodas 303190860, PVM mokėtojo kodas LT100009207214, registracijos adresas Aitvarų g. 14, Gindulių k., LT-91276 Klaipėdos r.

1.2. Fitsport.lt - elektroninė parduotuvė, esanti adresu www.fitsport.lt.

1.3. Pirkėjas - 1) veiksnus fizinis asmuo, t. y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 2) nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rÅ«pintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas; 3) juridinis asmuo; 4) visų aukšÄiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.

1.4. Asmens duomenys - Pirkėjo vardas, pavardė, prekių pristatymo adresas, telefono numeris , elektroninio pašto adresas.

1.5. Taisyklės - šios prekių pirkimo - pardavimo elektroninėje parduotuvėje www.fitsport.lt taisyklės. 1.6. Paskyra - Pirkėjo registracijos fitsport.lt svetainėje rezultatas, kurioje saugomi pirkėjo asmeniniai duomenys ir užsakymų istoriją.

2. Bendrosios nuostatos

2.1. Taisyklės jas patvirtinus Pirkėjui (susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie teiginio „Aš perskaičiau ir sutinku su Pirkimo taisyklės"), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu - pardavimu elektroninėje parduotuvėje fitsport.lt susijusios sąlygos.

2.2. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Nauja Taisyklių redakcija įsigalioja ją paskelbus svetainėje www.fitsport.lt. Pirkti elektroninėje parduotuvėje fitsport.lt turi teisę tik Pirkėjai, kaip jie apibrėžti Taisyklių 1.3 punkte. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje fitsport.lt.

3. Asmens duomenų apsauga

3.1. Sutinku, kad mano vardą, pavardę, elektroninį paštą bei telefono numerį fitsport.lt tvarkytų veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais.

3.2. Pirkėjas turi šias teises:

3.2.1. žinoti (būti informuotas) apie savo Asmens duomenų tvarkymą;

3.2.2. susipažinti su savo Asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;

3.2.3. reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo Asmens duomenis arba sustabdyti Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų įstatymų nuostatų, išskyrus Taisyklėse numatytus atvejus.

3.3. Pirkėjas iš anksto sutinka, kad jo duomenis Pardavėjas turi teisę laikyti serveryje neterminuotai, jeigu Pirkėjo pateiktais duomenimis buvo (i) pasinaudota vykdant neteisėtą veiką ar (ii) buvo įtariama, jog įvykdyta tapatybės vagystė ar kitas pažeidimas, dėl kurio buvo ar bus atliekamas atitinkamų teisėsaugos institucijų tyrimas, (iii) jeigu Pardavėjas yra gavęs skundų, susijusių su atitinkamu Pirkėjo, ar jeigu Pardavėjas yra pastebėjęs atitinkamo Pirkėjo padarytus Taisyklių pažeidimus ar (iv) esant kitiems teisėtiems tikslams saugoti Asmens duomenis.

3.4. Remiantis Taisyklių 10.2.2 ir 10.3.3 punktais, Pardavėjui, AB Lietuvos paštas, UAB Baltic Post darbuotojui, UAB Venipak Lietuva darbuotojui ar kitos kurjerių tarnybos darbuotojui pateiktas susipažinti Pirkėjo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jame esantys Pirkėjo duomenys naudojami tik tinkamam asmens tapatybės identifikavimui.

3.5. Siekdamas, kad Pirkėjui bÅ«tų suteiktos visavertės elektroninės parduotuvės fitsport.lt paslaugos, Pirkėjo kompiuteryje (įrenginyje) Pardavėjas įrašo informaciją - slapukus. Ä®rašytą informaciją Pardavėjas naudoja Pirkėjo kaip ankstesnio fitsport.lt internetinės parduotuvės lankytojo atpažinimui, informacijos apie pirkinius, įdėtus į Pirkėjo prekių krepšelį, išsaugojimui, elektroninės parduotuvės fitsport.lt lankomumo statistikos rinkimui. Pirkėjas turi galimybę peržiÅ«rėti, kokią informaciją (slapukus) Pardavėjas įrašo, ir gali ištrinti dalį ar visus įrašytus slapukus. Pirkėjas taip pat turi teisę nesutikti, kad bÅ«tų įrašoma ir naudojama informacija (slapukai) jo kompiuteryje (įrenginyje), tačiau tokiu atveju tam tikros internetinės parduotuvės fitsport.lt funkcijos jam gali bÅ«ti neprieinamos. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad jo kompiuteryje (įrenginyje) bÅ«tų įrašoma informacija. ŠÄ¯ sutikimą Pirkėjas gali bet kada atšaukti, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus.

3.6. Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su Asmens duomenų tvarkymu, Pirkėjas turi pateikti Pardavėjui raštu įteikdamas Pardavėjui tiesiogiai adresu Taikos pr. 27, Kaunas ar išsiųsdamas tokį prašymą ar nurodymą išsiųsdamas tokį prašymą ar nurodymą paštu ar elektroninio pašto adresu info@fitsport.lt iš Taisyklių 3.1. punkte nurodyto savo elektroninio pašto adreso. Pardavėjas, gavęs tokį Pirkėjo prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų pateikia Pirkėjui raštišką atsakymą bei atlieka prašyme nurodytus veiksmus ar atsisako juos atlikti.

4. Prekių užsakymas, pirkimo - pardavimo teisinių santykių sukūrimo momentas

4.1. Pirkėjas gali užsisakyti prekes elektroninėje parduotuvėje fitsport.lt užsiregistruodamas svetainėje www.fitsport.lt (įvesdamas savo registracijos vardą ir slaptažodį) arba apsipirkdamas kaip svečias (t.y. nesukurdamas savo Paskyros).

4.2. Pirkėjas, užsisakydamas prekes, atitinkamuose Pardavėjo pateiktuose informacijos laukuose privalo nurodyti tinkamam prekių užsakymo įvykdymui bÅ«tinus savo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą. Pirkėjas sutinka, kad jo pateiktu elektroninio pašto adresu ir telefono numeriu bÅ«tų siunčiami informaciniai pranešimai, kurie bÅ«tini prekių užsakymui įvykdyti. Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo Asmens duomenys ar jų dalis bÅ«tų perduoti Pardavėjo partneriams siekiant tinkamai įvykdyti užsakymą ir/ar tinkamai suteikti užsakytas paslaugas.

4.3. Nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (-as) prekę (-es) ir suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia nuorodą „Patvirtinti užsakymą", laikoma, kad tarp Pardavėjo ir Pirkėjo atsirado teisiniai pirkimo - pardavimo santykiai. 4.4. Kiekvienas Pirkėjo užsakymas yra saugomas elektroninės parduotuvės fitsport.lt duomenų bazėje.

5. Pirkėjo teisės

5.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes bei užsisakyti paslaugas elektroninėje parduotuvėje fitsport.lt šių Taisyklių nustatyta tvarka. Užsisakius paslaugas Pirkėjui gali bÅ«ti taikomos Pardavėjo partnerių nustatytos paslaugų teikimo sąlygos.

5.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti užsakymo šių Taisyklių nustatyta tvarka.

5.3. Pirkėjas turi teisę grąžinti įsigytas prekes Taisyklių nustatyta tvarka.

5.4. Pirkėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse.

6. Pirkėjo įsipareigojimai 

6.1. Pirkėjas, naudodamasis elektronine parduotuve fitsport.lt, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų internetinėje parduotuvėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

6.2. Užsiregistravęs svetainėje www.fitsport.lt, Pirkėjas įsipareigoja užtikrinti, kad pateikta informacija ir Asmens duomenys nėra klaidinantys ar neteisingi.

6.3. Jeigu pasikeičia užsiregistravusio Pirkėjo registracijos formoje pateikti Asmens duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

6.4. Pirkėjas įsipareigoja saugoti prisijungimo prie savo Paskyros duomenis, neperduoti jų tretiesiems asmenims ir nesudaryti galimybės tretiesiems asmenims sužinoti Pirkėjo prisijungimo duomenis. Pirkėjas supranta, kad jis yra tiesiogiai atsakingas už nuostolius, atsiradusius dėl neteisėto Pirkėjo Paskyros panaudojimo, kai Pirkėjas neapsaugojo savo prisijungimo duomenų ir jie tapo žinomi ir/ar prieinami tretiesiems asmenims.

6.5. Jei Pirkėjo prisijungimo duomenys tampa žinomi tretiesiems asmenims, Pirkėjas privalo nedelsdamas apie tai informuoti Pardavėją per vieną darbo dieną.

6.6. Kai prisijungimo prie Pirkėjo paskyros duomenys tapo žinomi tretiesiems asmenims, Pardavėjas tokią paskyrą panaikina ir suteikia teisę Pirkėjui susikurti naują Paskyrą.

6.7. Pirkėjas privalo sumokėti už užsisakytas prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

7. Pardavėjo teisės

7.1. Pardavėjas turi teisę keisti ar sustabdyti svetainės www.fitsport.lt funkcijas, svetainėje esančių elementų išdėstymą, nutraukti tam tikrų svetainės funkcijų veikimą.

7.2. Pardavėjas turi teisę sustabdyti arba nutraukti internetinės parduotuvės fitsport.lt veiklą.

7.3. Pardavėjas turi teisę keisti paslaugų, teikiamų elektroninėje parduotuvėje fitsport.lt, teikimo apimtį ar būdą, sustabdyti, nutraukti paslaugų ar jų dalies teikimą, apmokestinti paslaugas ar paslaugų dalį.

7.4. Pardavėjas turi teisę savo nuožiÅ«ra nustatyti ir keisti minimalų prekių krepšelio dydį, t.y. minimalią sumą, kurią pasiekus bus vykdomas Pirkėjo užsakymas. Šios sumos dydis matomas peržiÅ«rint prekių krepšelį.

7.5. Jei Pirkėjas bando pakenkti svetainės www. fitsport.lt darbo stabilumui ir saugumui ar nevykdo savo įsipareigojimų, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be išankstinio įspėjimo apriboti arba sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis svetaine www.fitsport.lt arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo Paskyrą.

7.6. Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Taisyklių 9.2.1 punkte numatytą apmokėjimo bÅ«dą, nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas.

7.7. Kai Pirkėjas pasirenka Taisyklių 9.2.2 punkte numatytą apmokėjimo bÅ«dą - grynaisiais pinigais prekių pateikimo metu, Pardavėjas, iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, turi teisę susisiekti su Pirkėju užsakyme nurodytu elektroninio pašto adresu ar telefonu. Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos. Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 3 (tris) darbo dienas po užsakymo pateikimo.

8. Pardavėjo įsipareigojimai

8.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis elektroninės parduotuvės fitsport.lt teikiamomis paslaugomis.

8.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, t.y. Pirkėjo Asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių 3 skyriuje ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

8.3. Informuoti Pirkėją apie Taisyklių 7.1 - 7.4 punktuose nurodytus pakeitimus.

8.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu Taisyklių 10 skyriuje nurodytomis sąlygomis.

8.5. Pardavėjas įsipareigoja priimti Pirkėjo grąžinamas prekes Taisyklių 12 skyriuje nurodytomis sąlygomis.

8.6. Jei Pardavėjas dėl svarbių aplinkybių negali pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, jis įsipareigoja pasiÅ«lyti Pirkėjui analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti prekę, kuri buvo siÅ«loma kaip analogiška arba panaši, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 10 (dešimt) darbo dienų, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas, ir visais atvejais atšaukti užsakymą.

9. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

9.1. Prekių kainos elektroninėje parduotuvėje fitsport.lt ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais įskaitant tuo metu pagal teisės aktus galiojantį PVM dydį.

9.2. Už užsisakytas prekes Pirkėjas gali atsiskaityti vienu iš šių bÅ«dų:

9.2.1. naudojantis elektronine bankininkyste;

9.2.2. grynaisiais pinigais prekių pristatymo/atsiėmimo metu. Ši paslauga galima tik tuo atveju, jei pasirenkamas pristatymas kurjeriu į namus ar darbovietę. Paslaugos mokestis 0,95 eurai.

9.3. Kai Pardavėjas gauna apmokėjimą už prekes arba kai užbaigiamas užsakymas (jei Pirkėjas pasirinko Taisyklių 9.2.2 punkte įtvirtintą atsiskaitymo būdą), pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.

10. Prekių pristatymas

10.1. Užsakydamas prekes Pirkėjas gali pasirinkti vieną iš prekių pristatymo bÅ«dų, įvardytų Taisyklių 10.2 - 10.4 punktuose. Prekių pristatymo sąlygos bei įkainiai pateikti http://fitsport.lt/prekiu-apmokejimas-ir-pristatymas. Mygtuko „Patvirtinti užsakymą" paspaudimas reiškia, kad pirkėjas susipažino su pristatymo sąlygomis bei įkainiais ir su jais sutinka

10.2. Jei Pirkėjas užsakymo metu pasirenka prekių pristatymo į namus ar darbo vietą paslaugą:

10.2.1. Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

10.2.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Priimant prekes bÅ«tina pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą). Jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam asmeniui.

10.2.3. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.

10.3. Jei Pirkėjas užsakymo metu pasirenka prekių pristatymą paštu:

10.3.1. Pardavėjas išsiunčia prekes registruotu paštu. 

10.3.2. Pardavėjas registruotos pašto siuntos numerį išsiunčia Pirkėjui elektroninio pašto adresu, kuris buvo pateiktas užsakymo metu.

10.3.3. Pirkėjas atsiimdamas prekes pašto skyriuje privalo pašto darbuotojui pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą).

10.4. Jei Pirkėjas užsakymo metu pasirenka Prekių pristatymą į LP Express terminalą:

10.4.1. Apie prekių pristatymą į terminalą Pirkėjas informuojamas trumpąją žinute telefono numeriu, kuris buvo pateiktas užsakymo metu.

10.4.2. LP Express terminaluose galima atsiimti prekes, kurios sveria mažiau nei 30 kg. Sunkesnės nei 30 kg prekės į paštomatus nėra pristatomos.

10.4.3. Siunta iš LP Express terminalo turi bÅ«ti atsiimta per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo informacijos apie prekės pristatymą gavimo.

10.5. Pardavėjas išsiunčia prekes Pirkėjui per 1-2 d.d. po gauto apmokėjimo. Šis terminas yra preliminarus ir netaikomas tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trÅ«kumą. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo terminus ir kitas sąlygas.

10.6. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl trečiųjų asmenų kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

10.7. Prekių pateikimo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos ir prekės(-ių) bÅ«klę bei pasirašyti siuntos perdavimo - priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius siuntos perdavimo - priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos bÅ«klės, prekių pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekės(-ių) komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti išorinės prekių apžiÅ«ros metu) nėra. Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), prekė(-ės) yra pažeista(-os) ir/ar prekė (-ės) yra netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo tai pažymėti siuntos perdavimo - priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos ir/ar prekės(-ių) pažeidimo/neatitikimų aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės dėl prekių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų ir jei šiuos neatitikimus galima nustatyti išorinės prekių apžiÅ«ros metu.

10.8. Jei remiantis Taisyklių 10.2 - 10.4 punktais Pirkėjas neatsiima prekių per nustatytą terminą ar jų nepavyksta įteikti Pirkėjui ir Pirkėjas buvo sumokėjęs už prekes, atstovai susisiekia su Pirkėju dėl kito prekių pristatymo laiko ir/ar būdo. Jei Pirkėjas vis tiek neatsiima prekių arba nepavyksta jų įteikti, tokios prekės grąžinamos Pardavėjui, užsakymas anuliuojamas, o Pirkėjui grąžinami už prekes sumokėti pinigai.

10.9. Jei remiantis Taisyklių 10.2 - 10.4 punktais Pirkėjas neatsiima prekių per nustatytą terminą ar jų nepavyksta įteikti Pirkėjui ir Pirkėjas nebuvo sumokėjęs už prekes, tokios prekės grąžinamos Pardavėjui, o užsakymas anuliuojamas.

11. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas

11.1. Kiekvienos fitsport.lt parduodamos prekės savybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

11.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo dydžiu, forma, spalva, ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų, spalvos ar kitų parametrų dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių ar kitų techninių priežasčių. Pirkėjui rekomenduojama perskaityti prekės aprašymą.

11.3. Pardavėjas skirtingoms prekių rÅ«šims suteikia tam tikrą laiką galiojančią daiktų kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi tokių prekių aprašymuose.

11.4. Pardavėjo teikiama kokybės garantija neapriboja ir nevaržo vartotojų teisių, kurias įsigijus netinkamos kokybės prekę ar paslaugą, jiems nustato teisės aktai.

11.5. Tais atvejais, kai remiantis teisės aktais konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.

12. Prekių grąžinimas ir keitimas

12.1. Norint grąžinti www.fitsport.lt elektroninėje parduotuvėje įsigytas prekes reikia žinoti:

12.1.1.  Pirkėjas įsigytas prekes per 14 dienų gali be jokios nurodytos priežasties gražint, nesvarbu kokiu bÅ«du jos buvo įsigytos: fizinėje parduotuvėje ar elektroninėje parduotuvėje ar telefonu, jums vis tiek galioja tos pačios taisyklės, gražinimas vyks vadovaujantis (tik internetu perkant) LR civilinio kodekso 6.228 (10)

12.1.2. Dėl prekių gražinimo Pirkėjas turi pranešti apie tai Pardavėjui el. paštu uzsakymai@fitsport.lt, pranešime privaloma nurodyti grąžinamas prekes bei grąžinimo priežastį per 14 dienų nuo prekių pristatymo datos

12.1.3. Nekokybiškos prekės, įsigytos tiek internetu tiek fizinėje parduotuvėje keičiamos ar gražinimos: kai prekės grąžinimo priežastis yra netinkama kokybė (pvz.: pažeista pakuotė, pasibaigęs prekės galiojimo terminas ir kt ) arba gavote ne tą produktą, kurį užsakėte, mes įsipareigojame savo lėšomis pasirinktinai pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke arba grąžinti už prekę sumokėtus pinigus ir apmokėti jÅ«sų patirtas siuntimo išlaidas. Netinkamos kokybės prekės keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis mažmeninės prekybos taisyklėmis patvirtintomis 2001-06-11 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 697 18 punktu, jame nurodoma, kad netinkamos prekės į tinkamas, keičiamos arba gražinamos remiantis Civilinio kodekso 6.363 straipsnyje nustatytais atvejais ir sąlygomis.

12.1.4. Tinkamos kokybės prekių grąžinimas

12.1.5. Perkant internetu prekės gražinamos remiantis Civilinio kodekso 6.363 straipsnyje nustatytais atvejais ir sąlygomis.

12.1.6. Perkant internetu prekes gražinti reikia grąžinti adresu, kuris Pardavėjo nurodomas Pirkėjui atsiųstoje elektroninėje žinutėje, patvirtinančioje prekės grąžinimą.

12.1.7. Jei gražinamos prekės išsiunčiamos į bet kurį kitą paštomatą ar į Lietuvos paštą musų jos nepasieks, nes neturime žmogaus kuris lakstytų ir surinkinėtų siuntas iš skirtingų vietų.

12.1.8. Perkant fizinėje parduotuvėje prekės gražinimas arba keitimas galimas tik Vyriausybės 2001-06-11 nutarimu Nr. 697 patvirtintų Mažmeninės prekybos taisyklių  nustatyta tvarka.

12.2.9. Abiem atvejais prekių grąžinimo išlaidas apmokate JÅ«s, tai galioja tik tinkamos kokybės prekėms, jei dėl tik jums žinomų vienokių  ar kitokių priežasčių sumanėte kad jums prekė nepatinka ir norite ją gražinti. Jei prekę įsigyjote mÅ«sų fizinėje parduotuvėje, galite jas atnešti atgal į parduotuvę ir atgauti už jas sumokėtus pinigus. Jei prekė įsigyti nuotoliniu bÅ«du, per 1-7 darbo dienas gausite pinigus atgal į savo banko sąskaitą. Jei prekės įsigytos nuotoliniu bÅ«du, bet gražinote fizinėje parduotuvėje, pinigai už prekes vis tiek bus gražinami pavedimu į banko sąskaitą.

12.2. Grąžinant prekes bÅ«tina laikytis šių sąlygų

12.2.1. Grąžinama prekė turi bÅ«ti originalioje tvarkingoje pakuotėje (šis punktas taikomas net ir grąžinant nekokybišką prekę, išskyrus atvejus, kai grąžinama nekokybiška kosmetikos ar parfumerijos prekė);

12.2.2. Prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta

12.2.3. Prekė turi bÅ«ti nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas taikomas abiem atvejais, net ir tada kai grąžinama nekokybiška prekė)

12.2.4. Grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta

13. Atsakomybė

13.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už jo pateikiamų Asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas pateikia neteisingus ar netikslius asmens duomenis, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

13.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis elektronine parduotuve fitsport.lt.

13.3. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų saugojimą ir/ar perdavimą tretiesiems asmenims. Jei fitsport.lt teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šÄ¯ asmenį laiko Pirkėju.

13.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

13.5. Jei Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje fitsport.lt yra pateiktos nuorodos į kitų trečiųjų asmenų tinklapius, tai Pardavėjas negarantuoja, kad informacija, kurią galima peržiÅ«rėti paspaudus šias nuorodas, yra teisinga, išsami ar tiksli. Už trečiųjų asmenų pateikiamos informacijos turinį, jos teisingumą, išsamumą ir tikslumą atsakingi tretieji asmenys. Pardavėjas nėra įpareigotas patikrinti perduodamą ar saugomą išorinę informaciją arba nustatyti neteisėtus veiksmus.

13.6. Dėl pirkimo-pardavimo užsakymo įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo kilus žalai, kaltoji šalis atlygina kitos šalies patirtus tiesioginius nuostolius.

14. Apsikeitimas informacija

14.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Taisyklių 3.2. punkte numatyta tvarka Pirkėjo pateiktu elektroninio pašto adresu.

14.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetinės parduotuvės skyriuje „Kontaktai" nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

15.2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

15.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų bÅ«du. Nepavykus susitarti per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Prašymą / skundą dėl mÅ«sų interneto parduotuvėje įsigytos prekės ar pasalugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g,25 01402 Vilnius) el.paštas tarnyba@vvtat.lt tel.nr 852626751, faks. 852791466, interneto svetainėje www.vvtat.lt taip pat vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse - ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje. http://ec.europa.eu/odr/