PRIVATUMO (SLAPUKŲ) POLITIKA IR DUOMENŲ APSAUGA

1. Bendrosios nuostatos.

1.1. UAB "Aivaro sportas" (toliau - "Bendrovė") gerbdama savo klientų, įskaitant svetainės https://www.fitsport.lt/ (toliau - "Svetainė") lankytojų ir pirkėjų (toliau - "Klientai"), teisę į privatumą, įsipareigoja užtikrinti jų asmens duomenų apsaugą bei jų, kaip duomenų subjektų, teisių užtikrinimą.

1.2. Ši privatumo politika reglamentuoja pagrindinius visų Bendrovės klientų asmens duomenų rinkimo, tvarkymo bei saugojimo principus bei tvarką.

1.3. Naudodamiesi Bendrovės Svetaine ar paslaugomis ar pirkdami Bendrovės siÅ«lomas prekes, tuo suteikdami Bendrovei savo asmens duomenis, JÅ«s sutinkate su šios Privatumo politikos nuostatomis (išskyrus dėl duomenų tvarkymo veiksmų, kuriems reikės atskiro JÅ«sų sutikimo). Klientai laikomi susipažinę su Privatumo politika, kai registruodamiesi Svetainėje, klientų sistemoje po šios politikos tekstu pažymi "varnelę". Su privatumo politika galima pakartotinai susipažinti Svetainėje šiuo adresu https://www.fitsport.lt/privatumo-politika.

1.4. Tvarkydami JÅ«sų asmens duomenis, mes laikomės 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau - "Reglamentas"), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau - "ADTAÄ®"), Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (toliau - "ERÄ®") ir kitų taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nuostatų.

2. Privatumo politikoje naudojamos sąvokos.

2.1. Asmens duomenys - bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

2.2. Duomenų subjektas - fizinis asmuo - Bendrovės klientas (tame tarpe Svetainės lankytojai), kurio asmens duomenis renka Bendrovė.

2.3. Duomenų subjekto sutikimas - bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais, kuriais jis sutinka, kad bÅ«tų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys.

2.4. Duomenų tvarkymas - bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rÅ«šiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu bÅ«du sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.

2.5. Duomenų tvarkytojas - fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri Duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis.

2.6. Duomenų valdytojas - UAB "Aivaro sportas" pagal LR įstatymus įsteigta bendrovė, įm. kodas 303190860, buveinės adresas Aitvarų g. 14, Ginduliai, LT-91276 Klaipėdos r..

2.7. Slapukas (angl. cookie) - nedidelė tekstinės informacijos dalelė, kuri automatiškai sukuriama naršant Svetainėje ir yra saugoma JÅ«sų kompiuteryje ar kitame įrenginyje.

2.8. Tiesioginė rinkodara - veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu bÅ«du siÅ«lyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siÅ«lomų prekių ar paslaugų.

3. Kokius Jūsų asmens duomenis mes renkame?

3.1. Bendrovė renka ir toliau tvarko šiuos JÅ«sų asmens duomenis, kuriuos JÅ«s patys pateikiate, registruodamiesi, užsakydami paslaugas ir (ar) pirkdami prekes Svetainėje arba užsisakydami paslaugas kitu bÅ«du: vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, telefono nr., duomenys, susiję su paslaugų teikimu, užsakymo detalės, sąskaitų numeriai, mokėjimų detalės, informacija apie sutikimą ir nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais, slaptažodžiai, bet kokie kiti duomenys, kuriuos JÅ«s pateikiate papildomai savo iniciatyva, registruodamiesi, užsakydami paslaugas ir (ar) pirkdami prekes. JÅ«sų asmens duomenys yra saugomi Bendrovės mÅ«sų bendradarbiavimo laikotarpiu ir 10 (dešimt) metų pasibaigus bendradarbiavimui.

3.2. Surinktus JÅ«sų asmens duomenis kuriuos JÅ«s netiesiogiai pateikiate, registruodamiesi, užsakydami paslaugas ir (ar) pirkdami prekes Svetainėje, Bendrovė ir toliau tvarko, t.y. šie duomenys yra automatiškai surenkami iš JÅ«sų naudojamų kompiuterių ir (ar) mobiliųjų įrenginių, Jums prisijungus prie Svetainės: prisijungimų IP adresai ir laikai, vartotojo naudojama naršyklė ir jos versija, žiniatinklio svetainės, kuriose lankėtės prieš patekdami į mÅ«sų Svetainę, duomenys apie paslaugų naudojimą ir pan. Šie duomenys yra saugomi Bendrovės mÅ«sų bendradarbiavimo laikotarpiu ir priklausomai nuo duomenų, iki vienerių metų nuo šio laikotarpio pabaigos. Šie duomenys gali bÅ«ti saugomi ilgesnį laiką, jei yra kitų teisinių pagrindų tokiam saugojimo laikotarpiui.

4. Kokiais tikslais yra tvarkomi Jūsų asmens duomenys?

4.1. Bendrovė tvarko aukšÄiau nurodytus JÅ«sų asmens duomenis šiais duomenų tvarkymo tikslais: Bendrovės klientų identifikavimui jos informacinėse sistemose, registruojantis Svetainėje bei prisijungiant prie savo paskyros, paslaugų ir / ar prekių pirkimo apdorojimui ir administravimui, su paslaugų užsakymu susijusių buhalterinių dokumentų administravimui, prekių pristatymo įvykdymui ir administravimui, susisiekimui su Jumis, sutartinių įsipareigojimų vykdymui, tiesioginės rinkodaros tikslais (tik turint duomenų subjektų išankstinius sutikimus).

5. Kaip yra tvarkomi Jūsų asmens duomenys?

5.1. Bendrovė užtikrina, kad JÅ«sų asmens duomenys bus: tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu bÅ«du, renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu bÅ«du, adekvatÅ«s, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant anksčiau išvardintų tikslų, dėl kurių jie tvarkomi, tikslÅ«s ir prireikus atnaujinami, tvarkomi tokiu bÅ«du, kad taikant atitinkamas technines ir organizacines priemones bÅ«tų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo Duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto Duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.

6. Jūsų kaip duomenų subjekto teisės.

JÅ«s turite šias žemiau nurodytas duomenų subjektų teises, kurias mes įgyvendinsime, gavę iš JÅ«sų prašymą (el. paštu: gdpr@fitsport.lt; siunčiant paštu, adresu Aitvarų g. 14, Ginduliai, LT-91276 Klaipėdos r.)

6.1. Tinkamai patvirtinus savo tapatybę:

6.1.1. susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi,

6.1.2. reikalauti ištaisyti netikslius su Jumis susijusius asmens duomenis,

6.1.3. reikalauti, kad bÅ«tų papildyti neišsamÅ«s JÅ«sų asmens duomenys,

6.1.4. reikalauti, kad Bendrovė ištrintų su Jumis susijusius asmens duomenis, jeigu:

6.1.5. jie nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;

6.1.6. JÅ«s atšaukiate sutikimą, ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti JÅ«sų asmens duomenis;

6.1.7. asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai;

6.1.8. Ir kitais Reglamente nustatytais pagrindais;

6.1.9. reikalauti, kad Bendrovė apribotų Jūsų asmens duomenų tvarkymą;

6.1.10. gauti su Jumis susijusius asmens duomenis, kuriuos JÅ«s pateikėte Bendrovei susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (taip pat turite teisę paprašyti Bendrovės perkelti JÅ«sų asmens duomenis kitam duomenų valdytojui); 

6.1.11. nesutikti, kad su Jumis susiję asmens duomenys būtų tvarkomi (pvz., dėl tiesioginės rinkodaros ar kita).

6.2. Informuojame, kad Jūs, manydami, kad Jūsų, kaip duomenų subjektų, teisės yra pažeistos, galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Daugiau informacijos apie Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją ir skundų nagrinėjimą galite rasti čia: https://www.ada.lt/

 

7. Asmens duomenų tvarkymas tiesioginės rinkodaros tikslais.

7.1. Mes Jums siųsime Bendrovės naujienlaiškius el. paštu ir / arba teirausimės dėl esamų paslaugų kokybės, tik turėdami JÅ«sų išankstinį sutikimą ir vadovaudamiesi Reglamento nuostatomis.

7.2. Šie JÅ«sų asmens duomenys yra tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais: vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefonas.

7.3. JÅ«sų asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu yra saugomi iki JÅ«sų pateikto atsisakymo gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus.

8. Kam teikiami Jūsų asmens duomenys?

8.1. Bendrovės darbuotojų prieiga prie Jūsų asmens duomenų suteikiama tik esant būtinybei įgyvendinti savo pareigas ir tik darbuotojui įsipareigojus laikytis konfidencialumo reikalavimų.

8.2. Bendrovė gali pateikti JÅ«sų asmens duomenis: teisėsaugos institucijoms, kuomet tam yra teisinis pagrindas, atsakant į oficialius valstybės institucijų bei teismo prašymus, tačiau tik įsitikinus šių prašymų teisėtumu, kitiems tretiesiems asmenims su JÅ«sų sutikimu.

8.3. Mes pasitelkiame tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie užtikrina, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės būtų įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų Reglamento reikalavimus ir būtų užtikrinta Jūsų, kaip duomenų subjektų, teisių apsauga.

8.4. Pažymime, kad aukšÄiau nurodyti duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti JÅ«sų asmens duomenis tik pagal mÅ«sų nurodymus.

8.5. Duomenų tvarkytojas negali pasitelkti kito duomenų tvarkytojo be išankstinio konkretaus arba bendro rašytinio Bendrovės leidimo.

8.6. Jūsų asmens duomenys dėl atitinkamų paslaugų Jums teikimo, gali būti teikiami į kitas valstybes (įskaitant trečiąsias valstybes), tačiau tik su Jūsų sutikimu.

9. Naudojami slapukai

9.1. Siekiant pagerinti JÅ«sų patirtį lankantis Svetainėje, naudojame slapukus (angl. cookies) – nedideles tekstinės informacijos daleles, kurios automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos JÅ«sų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainės veikimą, leidžia stebėti lankymosi interneto Svetainėje trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainės lankytojų skaičių. Analizuodami šiuos duomenis galime svetainę tobulinti, padaryti ją patogesnę lankytojams. Apsilankę interneto Svetainėje JÅ«s galite pasirinkti, ar norite naudoti slapukus. Jei nesutinkate, kad į JÅ«sų kompiuterį ar kitą įrenginį bÅ«tų įrašomi slapukai, bet kada galite atšaukti sutikimą juos naudoti pakeitę nustatymus ir ištrynę įrašytus slapukus. Svetainėje naudojame šiuos Slapukus:

Slapukas

Slapuko pavadinimas

Duomenų tvarkymo tikslas

Sukūrimo momentas

Galiojimo laikas

Naudojami duomenys

Techniniai svetainės slapukai
Slapukas, bÅ«tinas interneto svetainei funkcionuotiPHPSESSIDSlapukas yra skirtas interneto svetainės funkcionalumui realizuoti. Jis ištrinamas, kai uždaromas interneto svetainės langasÄ®einant į puslapįIki interneto svetainės lango uždarymoUnikalus ID numeris
      
Google Tag Manager, Google Analytics, Facebook Pixel slapukai:
Interneto svetainės lankytojų apskaitos skaitiklis_gaSlapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją.Pirmo įėjimo į puslapį metu2 metaiUnikalus ID numeris
Interneto svetainės lankytojų apskaitos skaitiklis_gidSlapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją.Įėjimo į puslapį metuIki interneto svetainės lango uždarymoUnikalus ID numeris

10. Svetainėje pateikiamos nuorodos.

10.1. Svetainėje bus pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių interneto svetaines, į teisės aktus, taip pat nuorodos į socialinius tinklus. Pažymėtina, kad trečiųjų šalių svetainėms, kurių nuorodos pateikiamos Svetainėje, yra taikomos šių svetainių privatumo politikos ir Bendrovė neprisiima atsakomybės už šių svetainių pateiktos informacijos turinį, jų veiklą bei jų privatumo politikų nuostatas.